MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

   

 •  

   

  Hawhnhekk, membri tal-Familja Pawlina jaqsmu maghna ftit mill-esperjenzi taghhom

  Bidu ta' Missjoni Gdida - Harsa lura lejn l-1968:

  Fr Vincent Magro MSSP kien wiehed mill-ewwel membri tal-MSSP li gew mibghuta l-Peru'. Hawn hu jaghti harsa lura lejn dawk il-granet tal-bidu, fl-1968. Fr Magro ghadu sal-lum jahdem kuntent il-Peru', f'parrocca li s-Socjeta' ghandha qrib il-belt ta' Arerquipa.

  Bidu Gdid:

  Fr Lonnie Borg MSSP kien wiehed mill-ewwel membri tal-MSSP li marru l-Filippipni. Flimkien ma' Fr Ivano Burdian mill-Awstralja, hu beda din il-missjoni gdida tieghu wara li kien ilu zmien jahdem fil-missjoni tal-MSSP fil-Pakistan.

  Evangelizzazzjoni Permezz tal-Muzika:

  Sa minn kmieni f'hajtu, il-muzika minn dejjem kienet parti mill-hajja ta' Fr Karm Debattista MSSP. Hu gharaf juza dan id-don li tah Alla biex iwassal il-messagg ta' Kristu b'mod mill-aktar effettiv.

  "Lay Brother" fil-Pakistan:

  Br. Dominic Borg MSSP huwa membru profess fis-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl. Hawn jghidilna ftit dwar il-hajja u x-xoghol tieghu fil-Pakistan, li huwa pajjiz Musulman.

  Kappillan tal-Emigranti fl-Awstralja:

  Fr John Taliana MSSP mar l-Awstralja bhala membru tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl meta kien ghadu qieghed jistudja ghas-sacerdozju. Wara li qaddes hu hadem kemm bhala kappillan tal-emigranti kif ukoll fil-parrocca. Il-fatt li hu stess esperjenza xi tfisser li tkun emigrant ghinu mhux ftit biex jifhem ahjar il-bzonnijiet tal-emigranti fl-Awstralja.

  Il-Hajja fil-Parrocca:

  Minn semplici persuna li tattendi darba kull tant fil-Parrocca ta' Our Lady of Victories, f'Horsley Park (l-Awtralja), Mary Farrell issa aghmlet din il-parrocca verament taghha. Hawn tghidilna ftit dwar din il-familja gdida li sabet ruhha fiha.

  Hajti f'Parrocca MSSP:

  Damien Borg ghix hajtu kollha fil-parrocca ta' Our Lady of Victories, Horsley Park (l-Awstralja). Hawn jaqsam maghna ftit hsibijiet dwar kif il-parrocca ghinitu jikber, u fuq kif qed jghix bhala membru attiv fi hdan din il-parrocca.

   

  erga' ejja ... minn zmien ghal zmien inzidu xi esperjenz MSSP gdida ...

   

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"