MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

 •    

  Evangelizzazzjoni Permezz tal-Muzika

  - Fr Karm Debattista mssp

  Sa minn kmieni f'hajtu, il-muzika minn dejjem kienet parti mill-hajja ta' Fr Karm Debattista. Hu gharaf juza dan id-don li tah Alla biex iwassal il-messagg ta' Kristu b'mod mill-aktar effettiv.

  Fr Karm Debattista MSSP

  Mill-mument li skoprejt lil Gesu’ fil-hajja tieghi u dak kolli li ghamel ghalija xtaqt biss li nwassal il-messagg tieghu. Din kienet wahda mir-ragunijiet ghaliex aghzilt is-Socjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl.

  Ridt li nevangelizza, naqsam ma’ haddiehor dak li l-Mulej ghamel mieghi.

  Il-muzika kienet dejjem parti minn hajti u ghalhekk ma domtx wisq ma skoprejt li stajt naghmel dan anke permezz ta’ ghanjiet. Anzi nahseb li huwa wiehed mill-aktar mezzi effetivi biex twassal messagg ghand hafna nies, specjalment zghazagh

  Ridt li nevangelizza, naqsam ma' haddiehor dak li l-Mulej ghamel mieghi.

  Ghall-bidu kienu biss innijiet miktuba ghal xi attivitajiet partikolari li kien ikun hemm, imma bil-mod dawn gew irrekordjati biex johorgu fuq CD. Wara l-ewwel CD aghmilt hafna kuragg u bdejt nibdel anke l-istil ta’ kif nikteb u t-temi li nuza.

   

  Hafna mis-songs li nikteb illum huma parti minn esperjenzi li nkun ghaddej minnhom. Uhud minnhom miktuba frott ta’ l-esperjenza fil-missjoni, ohrajn frott ta’ talb u l-mixja spiritwali personali tieghi.

   

  Issa li hrigt erba’ CDs, naf li l-muzika qed tigi apprezzata allura nittama li nkompli nikteb biex nibqa’ nwassal dak li jiena nsejjahlu l-akbar messagg li l-bniedem qatt ircieva.

   

  Fr Karm Debattista MSSP

   

  Tinsiex izzur il-website ta' Fr Karm fuq: http://www.geocities.com/karmdebattista

   

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"