MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

     

  Kappillan tal-Emigranti fl-Awstralja

  - Fr John Taliana mssp

  Fr John Taliana mar l-Awstralja bhala membru tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl meta kien ghadu qieghed jistudja ghas-sacerdozju. Wara li qaddes hu hadem kemm bhala kappillan tal-emigranti kif ukoll fil-parrocca. Il-fatt li hu stess esperjenza xi tfisser li tkun emigrant ghinu mhux ftit biex jifhem ahjar il-bzonnijiet tal-emigranti fl-Awstralja.

  Fr John Taliana MSSPKappillan tal-emigranti fl-Awstralja nisthajlu bhala kappillan ta' parrocca kbira hafna, mifruxa fuq diversi bliet u rhula.

  Bhal kull qassis iehor, il-kappillan tal-emigranti jakkompanja n-nies fil-mixja taghhom, u jaqsam maghhom il-ferh u n-niket tal-hajja ta' kuljum.

  Ix-xoghol tal-kappillan tal-emigranti huwa mportanti u bzonnjuz hafna, ghax hu msejjah biex iservi bhala pont bejn il-Knisja Awstraljana u l-komunita' etnika. Ghalhekk huwa mportanti li l-kappillan ikun jaf sew l-Ingliz, ikun midhla tal-istorja tal-Knisja fl-Awstralja u jkun ghix fiha ghal xi zmien. Il-kappillan jghin lill-membri tal-komunita' tieghu biex isiru membri attivi u hajjin tal-parrocca fejn ikunu joqoghdu.

  Bhala kappillani tal-Maltin, ahna l-membri tal-MSSP minn dejjem aghmilna hilitna biex dan inwettquh sew.

  Il-kappillan tal-emigranti jakkompanja n-nies fil-mixja taghhom, u jaqsam maghhom il-ferh u n-niket tal-hajja ta' kuljum.

  Lil kull kappillan tal-emigranti dejjem issibu jigri minn post ghall-iehor. Dak tal-komunita' Maltija m'hux eccezzjoni, ghax il-Maltin jinsabu mxerrdin sew mal-Awstralja kollha.

  F'hafna parrocci jsiru quddies u celebrazzjonijiet ohra bil-Malti, specjalment fejn in-numru ta' familji Maltin ikun kbir hafna. Spiss ikun hemm ukoll okkazjonijiet fejn il-komunita' Maltija tiltaqa' flimkien ghal celebrazzjonijiet ohra, mhux biss dawk religjuzi jew tal-Knisja.

  Illum il-komunita' Maltija fl-Awstralja qieghda tikber fiz-zmien. Dan ifisser li hafna Maltin isibu ruhhom fl-isptarijiet jew fi djar tal-anzjani. Aktar ma jghaddi z-zmien, aktar dawn ihossu l-bzonn li jsibu sacerdot Malti biex ikunu jistghu jifthu qalbhom mieghu bl-ilsien originali taghhom. Naturalment, waqt dawn il-visti fid-djar jew fl-isptarijiet il-kappillan jiltaqa' wkoll mal-familji taghhom. B'hekk ix-xoghol dejjem jikber, ghax aktar ma jsiru jafuh aktar imbaghad ifittxuh ghall-bzonnijiet li jista' jkollhom.

  Il-kappillan spiss ukoll jiccelebra okkazjonijiet ta' ferh, bhal ma huma zwigijiet u maghmudijiet. Ghalina dawn dejjem ikunu okkazjonijiet importanti fejn nghinu lill-koppji u lill-familji fil-preparazzjoni ghal dawn is-sagramenti u fl-ghixien ahjar tal-hajja taghhom nisranija.

  Fl-ahhar nett, huwa mportanti hafna li l-kappillan tal-emigranti jahdem dejjem id f'id mal-kappillan tal-parrocca. Hu ma jistax jaqdef ghal rasu, imma flimkien jahdmu ghall-gid tal-poplu afdat f'idejhom.

   

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"