MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

   

 •  

   

   

  Storja fil-qosor tas-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl.

  Aghfas fuq ir-ritratti biex tara r-ritratt ahjar u xi spjegazzjoni


  30 ta' Gunju, 1910
  Guzeppi De Piro jaccetta l-ewwel zewg membri fis-Socjeta' Missjuarja tieghu.

  14 ta' Novembru, 1921
  L-Isqof ta' Malta japprova formalment it-twaqqif tas-Socjeta'.

  18 ta' Marzu, 1924
  L-ewwel regoli tas-Socjeta' jigu approvati mill-awtoritajiet tal-Knisja.

  21 ta' Gunju, 1927
  Fra Guzepp Caruana jigi mibghut l-Abbisinja (illum, l-Etjopja) bhala l-ewwel missjunarj tas-Socjeta'. Hu baqa' hemm sal-1975, meta miet fl-eta' ta' 83 sena.

  17 ta' Settembru, 1933
  Mons. Guzeppi De Piro jmut fl-eta' ta' 55 sena. Hu jhalli warajh Socjeta' li ghadha fi ckunitha, tipprova taghmel l-ahjar li tista' biex tghix.

  14 t' April, 1948
  Dun Mikiel Callus isir l-ewwel qassis tas-Socjeta' li jilhaq Superjur Generali tal-istess Socjeta'.

  2 t' Awissu, 1948
  Dun Wistin Grech isir l-ewwel membru MSSP li jirfes l-Awstralja.

  Jannar, 1959
  Is-Socjeta' tiftah l-ewwel dar taghha f' Ontario, il-Kanada.

  Mejju, 1968
  L-ewwel grupp ta' Missjunarji ta' San Pawl jasal il-Peru.

  Dicembru, 1972
  Is-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl tidhol Michigan, l-Istati Uniti tal-Amerka.

  19 ta' Jannar, 1973
  Is-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl tigi maghrufa ufficjalment mill-Vatikan bhala Ordni Religjuz Pontificju, taht il-Kongregazzjoni tal-Evangelizzazzjoni tal-Gnus.

  Jannnar, 1981
  Il-Missjunarji ta' San Pawl jifthu missjoni gdida fil-Pakistan, fil-belt ta' Faisalabad.

  Jannar, 1997
  L-MSSP tibda diskussjonijiet mal-awtoritajiet tal-Knisja fil-Filippini biex tiftah missjoni gdida hemmhekk.

  Marzu, 1997
  Is-Socjeta' tixtri dar Ruma, bil-hsieb li f'qasir zmien tingarr hemm l-Amministrazzjoni Generali tal-MSSP.

  8 ta' Mejju, 1998
  Tinfetah ufficjalment id-Dar Generalizja gdida tal-MSSP, f'Ruma.

  11 ta' Jannar, 1999
  Fr Lonnie Borg jasal il-Filipppini mill-Pakistan, biex ikun l-ewwel membru f'din il-Missjoni gdida tas-Socjeta'.

  15 ta' Frar, 1999
  L-MSSP terga' tidhol il-Kanada. Frs Dominic Cachia (mill-Awstralia) u Mark Demanuele (minn Malta) jibdew jahdmu mill-Parrocca ta' San Pawl Appostlu, f' Toronto.

  Lulju, 2000
  Is-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl izzomm l-ewwel Kapitlu Generali fl-istorja taghha barra minn Malta, ezattament f' "St Paul's Missionary College", l-Awstralja.

  25 ta' Jannar, 2003
  Jaghlaq il-process djocesan tal-Kawza tal-Bejatifikazzjoni ta' Mons Guzeppi De Piro. Il-materjal kollu li ghandu x'jaqsam mal-Kawza issa jintbaghad Ruma, ghand il-Kongregazzjoni tal-Qaddisin.
   
  28 t' April, 2009
  Is-Superjur Generali Fr Bernard Mangion ibierek u jiftah ufficjalment "St Paul's House of Formation", id-Dar Internazzjonali tal-Formazzjoni tas-Socjeta', f'Manila, il-Filippini.

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"