MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

   

   

  "Lay Brother" fil-Pakistan

  - Br. Dominic Borg mssp

  Br. Dominic Borg huwa membru profess fis-Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl. Hawn jghidilna ftit dwar il-hajja u x-xoghol tieghu fil-Pakistan, li huwa pajjiz Musulman.

  Br Dominic, flimkien mal-ko-ordinatrici u l-ghalliema tal-iskola primarja "Yuhannabad 2".

  Jiena Br. Dominic Borg mir-Rabat ta'  Malta. Dhalt fis-Socjeta' Missjunarja ta’ San Pawl f’Settembru 1974. Wara n-novizzjat kelli diversi xogholijiet f’Malta u Ghawdex.

  F’Mejju 1997 tlaqt Malta biex nibda naghti s-servizz tieghi fil-Missjoni tal-Pakistan. Din kienet l-ewwel esperjenza tieghi fil-Missjoni. Wara ftit jiem f’Karachi tlajt Faisalabad fejn is-Socjeta' Missjunarja taghna kienet qed tahdem f’Zewg Parrocci, gewwa Chak Jhumra u Chak 7. F'din tal-ahhar, barra il-parrocca kellna wkoll dar tal-formazzjoni.

  Jien fil-bidu bdejt nistudja l-lingwa u anke inzur il-villaggi tal-parrocca mal-Fathers. Hawn aktar ma zzur id-djar aktar tara r-realta' tal-hajja tan-nies.

  Imbaghad aghmilt ukoll ftit tax-xhur gewwa Chak Jhumra, fejn barra x-xoghol normali tal-parrocca ghandna wkoll Hostel ghat-tfal iltiema u skola primarja. Hawn ukoll kont naghmel diversi zjajjar fil-familji u norganizza diversi attivitajiet tal-parrocca. Naturalment, kont naghti wkoll daqqa t’id fil-Hostel tat-tfal u fl-iskola.

  Wara gejt mitlub immur Lahore, fil-parrocca ta' Yuhannabad u hawn ukoll kont naghti s-servizz tieghi fil-parrocca. Il-Parrocca ta’ Yuhannabad hija kbira hafna u ghandha maghha diversi villaggi. Hawn ukoll tliet skejjel primarji. Bhalissa jien responsabbli tal-iskejjel tal-parrocca fejn ghandna hafna tfal li qed jigu edukati, uhud minnhom b’xejn minhabba il-qaghda finanzjarja tal-familja. Jien ukoll nghin fix-xoghol pastorali tal-parrocca fejn immur inzur il-villaggi u naghmel Bible Services. Iz-zjajjar fil-familji huwa xoghol importanti hafna, u ghalhekk darba fis-sena nippruvaw inzuru id-djar kollha tal-parrocca, biex nisimghuhom u maghhom nitolbu u nitkellmu.

  Iz-zjajjar fil-familji huwa xoghol importanti hafna ... biex nisimghuhom u maghhom nitolbu u nitkellmu.

  Hawn huwa dover taghna li nzommu hbiberija ma' shabna l-Musulmani, u ghalhekk kultant nistednuhom ghal xi programmi li norganizzaw. Il-Musulmani juruna hafna rispett, specjalment dawk li qed jghixu madwarna. Hawn ukoll nixtieq  insemmi li anke fl-iskejjel taghna ghandna numru zghir ta’ tfal Musulmani. 

  Fl-ahhar, ta' min isemmi li fid-dar taghna spiss nistiednu zghazagh li juru x-xewqa li jissiehbu mas-Socjeta' Missjunarja taghna. Minbarra li jkollhom l-opportunita' li jaraw il-hajja u x-xoghol taghna mill-qrib, norganizzawlhom ukoll laqghat ta' formazzjoni w ta' talb.

   

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"