MSSP

 

Socjeta' Missjunarja ta' San Pawl

 

 • Pagna Principali

 • Mission Statement (u holmietna)

 • Storja

 • Il-Fundatur

 • Esperjenzi

 • Studji u Spiritwalita' MSSP

 • Direttorju

 • Links

 • Email / guestbook

 • "Ahna Lilkom"

 • Area Riservata

 • *** Lingwa Ohra ***

   

 •    

  Il-Fundatur - Guzeppi De Piro

  Guzeppi De Piro twieled Malta, fl-Imdina, fit-2 ta’ Novembru, 1877, minn familja nobbli u sinjura. Meta kien ghadu zaghzugh kien beda jistudja l-ligi biex isir avukat, imma mbaghad hass li Alla kien qed isejjahlu biex isir qassis. Fl-1903, wara li spicca l-istudji tieghu, gie ordnat sacerdot f’Ruma.Joseph DePiro - MSSP Founder

  Bhala qassis gie afdat b’diversi xogholijiet fi hdan il-Knisja ta’ Malta, pero’ hu minn dejjem kellu l-aktar ghal qalbu il-missjonijiet u l-hidma qalb il-foqra. Sa minn meta kien ghadu qassis zaghzugh De Piro stinka biex iwettaq holma li kienet ilha tbgherren f’mohhu – dik li jwaqqaf Socjeta’ ta’ qassisin u Brothers biex ixandru l-Ahbar it-Tajba. Dan sehh fit-30 ta’ Gunju 1910, meta giet imwaqqfa is-Socjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl. L-ewwel membri malajr wirtu minnghandu dak iz-zelu missjunarju u l-imhabba li kellu ghal min hu fil-bzonn.

  Fl-1927 baghat l-ewwel missjunarju tieghu, Fra Guzepp Caruana, l-Etjopja, u hu stess kien behsiebu jzur din il-missjoni sitt snin wara. Pero’ Guzeppi De Piro miet nhar is-17 ta’ Settembru, 1933, fl-eta' ta' 55 sena. Halla warajh grupp zghir ta’ Brothers u sacerdoti, li, habta w sabta, sabu ruhhom minnghajr it-tmexxija ghaqlija tieghu. Sal-bidu tal-hamsinijiet is-Socjeta’ ghaddiet minn zminijiet difficli, imma l-membri taghha dejjem zammew shih fil-kliem profetiku li De Piro kien qal ftit zmien biss qabel ma miet, “Is-Socjeta’ tikber biss wara mewti”.

  Illum, ahna l-missjunarji ta’ San Pawl infittxu li nghixu l-karizma li ghaddielna Guzeppi De Piro b’fedelta’, f’dinja li dejjem tinbidel. Bl-impenn missjunarju taghna naghtu xhieda tal-imhabba t’ Alla f’parrocci, skejjel, centri ghaz-zghazagh, centri ghall-emigranti, qalb il-foqra u l-batuti, u f’artijiet imbieghda. Il-prezenza missjunarja taghna qieghda l-Awstralja, il-Peru’, il-Pakistan, il-Filippini, l-Amerka, il-Kanada, l-Italja u Malta.

  Talba ghall-Bejatifikazzjoni tal-Qaddej t'Alla, Guzeppi De Piro.

   

   

  "nimxi warajk kull fejn tmur"